Baltex Group jaunumi

Pētījums par enerģijas plūsmu kontroles, vadības algoritmu un sistēmas prototipa izstrādi

Projekta līguma nr.: 1.2.1.1/16/A/008

Pētījuma nosaukums:

Pētījums par enerģijas plūsmu kontroles un vadības algoritmu un sistēmas prototipa izstrādi neatkarīgas uz atjaunojamajiem energoresursiem balstītas energosistēmas pielietojumam

Pētījuma sākuma datums:08.03.2018

Pētījuma beigu datums:31.12.2018

Īstenotās aktivitātes:

Aktivitātes nosaukums

Aktivitātes īstenošanas periods

Aktivitātes ietvaros veikto darbību apraksts

Aktivitātes rezultāts

1. aktivitāte: Eksperimentālā modeļa izstrāde pētījuma veikšanai

01.04.2018 – 31.06.2018

Veikts pētījums par enerģijas patēriņu un potenciālo enerģijas ieguves apjomu objektā – Valmierā

 

Izstrādāts enerģijas plūsmu modelis sistēmas darbībai

Noteikti parametri pētniecības sistēmas uzstādīšanai

 

 

 2.aktivitāte: Datu ieguve matemātiskā modeļa izstrādei un Enerģijas plūsmas matemātiskā modeļa izstrāde

01.07.2018 – 31.12.2018

Balstoties uz 1. aktivitātē izstrādāto metodoloģiju sagatavots un veikts iepirkums partnera izvēlei pētījuma veikšanai. Apzināti nepieciešamie priekšdarbi datu ieguves sistēmas uzstādīšanai pētījamajā objektā. Uzstādīta datu ieguves sistēma.

 Veikta datu ieguve, apstrāde un analīze.

Uzstādīta datu ieguves sistēma

 Iegūti un analizēti dati.

Izstrādāts enerģijas plūsmu modelis balstoties uz iegūtajiem empīriskajiem datiem.

 

3.Aktivitāte: enerģijas plūsmu vadības kontroliera izstrāde 

01.04.2018 – 31.12.2018

Veikta prototipa modeļa laboratorijas vidē izstrāde, balstoties uz 1. aktivitātē noteiktajiem parametriem.   

Apzināti iespējamie tehniskie risinājumi enerģijas vadības moduļa uzkrāšanas sistēmas izstrādei

Apzināti iespējamie piegādātāji. Sagatavota nepieciešamā dokumentācija iepirkumiem

Izstrādātas prototipa modeļa principiālās shēmas            

Izstrādātas modeļa PCB plates

Veikta PCB plašu montāža un iekārtas mezglu testēšana, kļūdu novēršana                       

Izstrādāts enerģijas plūsmu prototips laboratorijas vidē:

Maksimālā jauda: 10kW

Efektivitāte: 93%

Cos 𝞿: <0.05

 

Uzkrāšanas sistēmas parametri:

Tips: Li-Ion

Darba spriegums: 1000V

Kopējā ietilpība: 24kWh

Šūnas: 48

Šūnas ietilpība: 500Wh

 4.Aktivitāte: enerģijas plūsmu vadības kontroliera komunikācijas moduļa izstrāde 

01.04.2018 – 31.12.2018

Veikta vadības kontroliera komunikācijas modeļa izstrāde:

Apzināti iespējamie tehniskie risinājumi enerģijas vadības moduļa uzkrāšanas sistēmas izstrādei

Apzināti iespējamie piegādātāji. Sagatavota nepieciešamā dokumentācija iepirkumiem

Izstrādātas prototipa modeļa principiālās shēmas            

Izstrādātas modeļa PCB plates

Veikta PCB plašu montāža un iekārtas mezglu testēšana, kļūdu novēršana                      

Izstrādāts vadības kontroliera komunikācijas modelis.

 5.Aktivitāte: enerģijas plūsmu vadības kontroliera lietotāja interfeisa programmatūras izstrāde 

01.04.2018 – 31.12.2018

Sadarbībā ar TransfoElectric aktivitātē apzināti iespējamie programmēšanas risinājumi       

Sagatavots tehniskais uzdevums un veikta iepirkumu procedūra programmēšanas darbu ārpakalpojumu sniedzēja izvēlei

Izstrādāta lietotāja interfeisa programmatūras izstrāde atbilstoši sagatavotajam tehniskajam uzdevumam

 

Programmatūra lietotāja interfeisam lietošanai interneta pārlūkprogrammā.

 

 

Pētījuma rezultāts:

·       Sasniegtais rezultāts

Pētījuma mērķis bija izstrādāt energoresursu vadības un kontroles sistēmas prototipu neatkarīgas uz atjaunojamo resursu bāzes balstītas energosistēmas pielietojumam, kas ļautu nodrošināt attāliem atsevišķi novietotiem elektropatērētājiem stabilu elektroenerģijas padevi, izmantojot atjaunojamos energoresursus un enerģijas uzkrāšanas sistēmas elementus.

Plānotie rezultāti projektā tika sasniegti pilnā apmērā.

·       Galvenie secinājumi 

Plānotie rezultāti projektā tika sasniegti.

Sākotnēji tika izstrādāts teorētiskais modelis, kurš liecināja, ka projekta īstenošanas rezultātā varēs izstrādāt iekārtu, kas ļaus samazināt pētījuma objekta enerģijas pieslēguma jaudu

Sākotnēji bija plānots izmantot elektroauto bateriju paku uzlādes sistēmā kā uzkrāšanas elementu, lai vienlaicīgu apgūtu zināšanas, kuras būtu izmantojamas citos projektos, kas saistītas ar elektroauto uzlādes sistēmām. Diemžēl laika trūkuma dēļ nācās iegādāties un uzstādīt uzkrāšanas sistēmu ar vienkāršu BMS, kas ļāva sasniegt projektā norādītos mērķus bet nesniedza papildus cerētos ieguvums darbam nākotnē.

Balstoties uz empīriskajiem datiem projekta rezultātā tika konstatēts, ka būtu iespējams samazināt ēkai nepieciešamā elektropieslēguma jaudu no 40A līdz 20A. 

Tomēr lai būtu pilnīga pārliecība, arī pēc projekta beigām tiks turpināta ēkas energopatēriņa monitorēšana vismaz līdz gada vidum, lai varētu demonstrēt datus par pilnu kalendāro gadu, kā arī iegūt datus par patēriņu aukstākajos un tumšākajos gada mēnešos – janvārī un februārī.

·       Ietekme uz īstenotāju

Pētījuma ietekme uz īstenotāju ir būtiska – šī pētījuma rezultātā produkts ir novests līdz TRL 6 pakāpei, kad tas ir gatavs testēšanai reālās vides apstākļos.

Līdz gada 2019. vidum uzņēmums turpinās iekārtas testēšanu objektā, lai novestu produktu līdz stadijai, kad to var sākt tirgot plašākai publikai, kā arī jāveic programmatūras testēšana un atkļūdošana, kas, saskaņā ar MK noteikumiem, norisinās ārpus pētniecības projekta aktivitātēm.

 Paralēli uzņēmums šobrīd jau var piegādāt potenciālajiem pircējiem demonstrācijas iekārtas, kas vairs nav laboratorijas eksperimentāli objekti, bet kurus var uzstādīt elektroauto un testēt dabā. 

dalīties ar rakstu